Poliklinikka Toivola

PSYKOTERAPIASTA

Mitä psykoanalyyttinen psykoterapia on?

Psykoanalyyttisessa psykoterapiassa pyritään ymmärtämään potilaan yksilöllistä koke-
musta, joka koostuu menneisyydestä, nykyhetkestä ja pääosin tiedostamattomasta si- säisestä maailmasta. Luottamuksellinen kahdenkeskinen suhde luo puitteen, jossa omista ajatuksista, tunteista ja mielikuvista puhuminen tulee mahdolliseksi. Ahdistuneisuus, masentuneisuus, itsetunnon ongelmat ja toistuvat vaikeudet ihmissuhteissa ovat tyypillisiä syitä psykoterapiaan hakeutumiseen. Psykoterapian tarkoitus on lievittää psyykkisten oireiden aiheuttamaa kärsimystä itseymmärryksen lisääntymisen ja toisaalta uusien psyykkisten selviytymiskeinojen rakentumisen avulla. Käyntikertoja on yleensä 1-3 kertaa viikossa. Psykoterapian kesto on vuosia, mutta vaihtelee asetettujen tavoitteiden ja ongelmien luonteesta riippuen.

Psykoanalyysi on psykoterapiaa tiiviimpi hoitomuoto, jossa käyntikertoja on yleensä neljä kertaa viikossa. Tiivis vuorovaikutus luo mahdollisuuden sisäisten ristiriitojen syvemmälle ja usein nopeammalle ymmärtämiselle.

Psykoanalyyttinen psykoterapia ja psykoanalyysi eivät sovellu kaikkien psyykkisten häiriöiden hoitoon ja niiden aloittaminen edellyttää huolellista arviointia. Lääkehoito tai muu psykoterapiamuoto kuten harvajaksoiset tukea antavat käynnit tai kognitiivinen psykoterapia saattavat joskus olla parempi vaihtoehto.

Psykoterapian rahoituksesta
Kansaneläkelaitos (Kela) ja Varsinais-Suomen hyvinvointialue rahoittavat psykoterapiaa. Aikuisten ja yli 16-vuotiaiden nuorten psykoterapioiden rahoituksesta vastaa pääosin Kela, joka tukee kuntoutusvaroista 16-67 -vuotiaiden psykoterapioita silloin kun terapiaa hakevan työ- tai opiskelukyky on uhattuna. Kuntoutuspsykoterapiaa on mahdollista saada 200 käyntiä, jotka jakaantuvat kolmen vuoden ajalle. Tavoite on työ- ja opiskelukyvyn palautuminen tai ylläpitäminen. Muita rahoituksen vaihtoehtoja ovat hyvinvointialueen ostopalvelumäärärahat ja Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus.

Psykoterapian vaikuttavuudesta
Psykoterapian pituus on osoittautunut tärkeäksi terapian vaikuttavuuden kannalta. Tutkimuksissa lyhyet terapiat vaikuttavat nopeammin, mutta pidemmät hoitomuodot olivat vaikuttavimpia pitkällä tähtäimellä.